NASIL İTHALATÇI OLUNUR ? 

Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

Ancak,

- Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

- Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında,

vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.

İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar (Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla).

Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.

İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Son güncelleme tarihi : 3.1.2005

 Mevzuat Dairesi

 

 

 BEDELSİZ İTHALAT NEDİR?

 

Bedelsiz ithalat, Türkiye'den dışarıya döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı eşyaların yurda ithal edilmesidir. Bedelsiz ithalat vergisiz ithalat demek değildir. İthal sırasında kanunlarda belirtilen oran veya miktarlarda vergi ödenmektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesi nedeniyle 1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere gümrük mevzuatı yeniden düzenlenmiş ve bazı istisnalar dışında AT ve EFTA ülkelerinden yapılan ithalattan karşılıklı olarak Gümrük Vergisi ve Fon kaldırılmıştır. Ancak ithalat sırasında Katma Değer Vergisi (Taşıtlar için ayrıca Ek Taşıt Alım Vergisi) ödenmektedir.

 

 

Bedelsiz taşıt ithali

1- Kimler bu haktan yararlanabilir?
a) Türkiye'de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla yurt dışında en az 24 ay ikametten sonra ikematgahlarını Türkiye'ye nakledenler,

b) Yurt dışındaki milli veya millerlerarası kadrolara atanıp ta, bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakleden (göç eden) yabancı uyruklu kişiler,

d) evlilik nedeniyle ikematgahlarını Türkiye'ye nakleden yabancı uyruklu kişiler,

e) Miras yoluyla kendilerine taşıt intikal eden Türkiye'de yerleşim gerçek veya ticari amaç gütmeyen tüzel kişi varisler.

2- Hangi motorlu araçlar ithal edilebilir?
Bedelsiz ithal yoluyla otomobil ve şoför dahil 10 kişiden az insan taşıyan araçlar ile bunlarla birlikte getirilen haifif römork veya karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklardan bir adedi ile motosiklet, özel uçak ve yatlardan birer adedi ithal edilebilir. Hafif römork, karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar otomobil veya 10 kişiden az insan taşıyan araçlarla birlikte ithal edilebilir. Tek başlarına ithal edilemezler. İthal edilecek taşıtlarda model (yaş) ve motor hacmi sınırlaması yoktur. Her yaştaki ve her motor hacmindeki taşıtlar ithal edilebilir. Ancak büyük motor hacmindeki taşıtların ithalinde daha yüksek oranda vergi ödenmektedir.

3- Ailenin bütün fertleri bu haktan yaralanabilir mi?
Bedelsiz ithal hakkı karı, koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan aile ünitesine verilmiştir. Dolayısıyla her ailenin yukarıda belirtilen taşıtlardan sadece birer tane ithal hakkı vardır.

4- Bu hak kaç yılda bir kullanılır?
Bedelsiz taşıt ithal hakkı beş yılda bir kullanılır.

5- İthal edilecek taşıt ne zaman alınmış olmalıdır?
Satın alınan taşıt hemen ithal edilemez.

İthal edilecek taşıt:
• İkametgah naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay önce satın alınmış ve trafikte ithal edecek kişi adına kaydedilmiş olmalıdır.

• Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakleden yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçiş tarihinden en az 6 ay önce adlarına kayıtlı olmalıdır.

• Evlenmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakleden yabancı uyruklu kişilerin evlilik tarihinden en az 6 ay önce adlarına kayıtlı olmalıdır.

 

İthalat işlemi nasıl yapılmaktadır?

Yurt dışında satın alınıp adınıza en az 6 ay kayıtlı ve kullanmakta olduğunuz taşıtı ithal edebilmeniz için, öncelikle bağlı bulunduğunuz Konsolosluktan ikametgahınızı Türkiye'ye naklettiğinize dair bir belge almanız gerekmektedir. Bu belge ile birlikte taşıtınızı İstanbul, Yeşilköy, Gebze, Ankara ve İzmir Alsancak'taki taşıt ithal gümrüklerinden birine teslim edip "Gümrük Teslim ve Tesellüm Belgesi" almanız, bu ve aşağıdaki belgelerle birlikte "Bedelsiz İthal İzni" için en yakın T.C. Merkez Bankası şubelerine başvurmanız gerekmektedir.

Bedelsiz ithalat izni alabilmek için yapılacak işlemler:
Bedelsiz ithal izni için müracaat, iki nüsha olarak doldurulacak matbu "Bedelsiz İthalat Müracaat Formu" ile yapılmaktadır. Bu müracaat formu, T.C. Merkez Bankası şubelerinde bizzat tarafınızdan imzalanacaktır. İlk müracaatın vekaleten başkası tarafından yapılması mümkün değildir.

Bu forma aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir:

• Pasaport ve pasaportun1., 2. ve 3. sayfaları ile giriş-çıkış kayıtlarını içeren sayfalarının fotokopileri,

• Gümrük Teslim ve Tesellüm Belgesi ve fotokopisi (Bu belge üzerinde taşıt araçlarının modeli, motor ve şasi numaraları ile markalarının kayıtlı ve doğru olmasına dikkat edilmelidir.)

• Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

• İkametgahın nakledildiğine dair konsolosluklarca verilen belge,

• Mülkiyet ve trafik belgesi ile birlikte en az son 6 aylık sigorta belgeleri,

• Kamu görevlileri tarafından yapılacak ithalatta görev belgesi (Bu belgede görevin mahiyeti, başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir.),

• Taahhütname (İthal talebinde bulunmayan eş, 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müraacat etmeyeceğine dair taahhütname verecektir.),

• Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,

• Göç yoluyla yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilaveten Türk vatandaşlığına geçişi gösterir belgeler,

• Evlenme suretiyle yapılacak ithalatta evlenmeyi gösterir belgeler.

 

Bedelsiz ithalat izinlerinin geçerlilik süresi

T.C. Merkez Bankası şubelerince verilen bedelsiz ithal izinleri, tanzim tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. 6 aylık sürenin hesaplanmasında, bedelsiz ithal izninin tanzim edildiği gün hesaplamaya dahil edilmemektedir.

 

Almanya'dan Türkiye'ye Araba ve Eşya Götürülmesi

- Yurtdışından Türkiye'ye götürülücek araba ve eşyalar, gümrüklü ve gümrüksüz götürebilecekler şeklinde ikiye ayrılabilir.

Gümrüklü ya da gümrüksüz götürebilecek olmasına bakılmaksızın TV-Radyo-Video- Teyp-Kameralardan ayrıca TRT bandrol ücreti; otomobillerden Katma Değer Vergisi, Ek Taşıt Alım Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Plaka-Sigorta masrafı ve Çevre Fonu Harcı alınır.

Bu çerçevede Türkiye'ye gümrük vergileri ödenmeden eşya götürülmesi aşağıdaki yollarla olabilir.

1. Yolcu Beraberinde Zati (kişisel kullanıma ait) Eşya Götürülmesiyle:
Yurtdışında yerleşik işçi, işveren, memurlar, tedavi için gelen hastalar, öğrenci ya da turistik amaçla yurtdışına çıkmış bulunan şahıslar Türkiye'ye girerken Zati Eşya Muafiyet Listesinde bulunan malları gümrük ödemeden beraberlerinde ülkeye sokabilirler. Bu listede bulunan eşyayı, her bir seyahatte gümrüksüz sokmak mümkündür. Burada önemli olan, Türkiye'ye yurtdışından giriş yapılıyor olması, eşyaların listede kayıtlı olması ve yolcu beraberinde bulunmasıdır. Dolayısıyla Türkiye'ye gidecek olan herkes Almanya'da kalış süresine bakılmaksızın bu listede kayıtlı eşyaları beraberinde gümrüksüz olarak Türkiye'ye sokabilir.

Zati Eşya Listesinde yolcuların yanlarında bulunan kişisel kullanımlarına özgü ve kendilerine ait kullanılmış ya da kullanılmamış eşyalar yer almaktadır. Genel olarak listede giyim ve yolculuk malzemeleri, elektronik eşya, müzik aletleri, sağlık cihazları, spor ve oyun aletleri, mutfak eşyaları ve tüketim maddeleri bulunmaktadır.

2. Yolcu Beraberinde Hediyelik Eşya Götürülmesiyle:
Türkiye'ye yurtdışından giriş yapan yolcular Zati Eşya Listesinde kayıtlı eşyalar dışında, yine beraberlerinde, hediyelik niteliğinde olmak ve ticari miktar ile mahiyette bulunmamak kaydıyla, alış fiyatı 500,- DM'ı geçmeyen eşyaları da gümrüksüz olarak Türkiye'ye sokabilirler.

Hediyelik eşyayı belirleyen bir liste yoktur. Burada önemli olan eşyanın toplam bedelinin 500,- DM'ı geçmemesi ile, hediyelik eşyanın Türkiye'ye gümrüklü sokulabilecek eşyaları kapsayan Yolcu Beraberinde Gelen Eşya için Tek ve Maktu Vergi Listesi ile Posta Yoluyla Gelen Eşya için Tek ve Maktu Vergi Listesinde yer almamasıdır.Çünkü hediyelik eşya bu listelerde var ise ve listeye göre ödenecek gümrük 250,- DM'ın üstündeyse, hediyelik eşya olarak değil gümrüklü eşya olarak, yani gümrük ödenerek Türkiye'ye sokulması mümkündür. isteyenler birden fazla hediyelik eşya götürebilir. 500,- DM'lık sınır eşya başına belirlenmiştir.

3. Bayram, Yılbaşı ve Noelde Postayla Hediyelik Eşya Gönderilmesiyle:
Bayram, Yılbaşı ve Noel'in başlamasından bir ay önce veya bitişinden bir ay sonraki zaman diliminde postaya verilmiş ya yurda girmiş olması kaydıyla, ticari mahiyette ve miktarda olmayan alış fiyatı 500,- DM'ı geçmeyen hediyelik eşyalar Türkiye'deki kişilere gümrüksüz yollanabilir. Bu 2. Maddede anlatılan eşyanın yolcu beraberinde değil de, postaylaTürkiye'ye sokulmasıdır.

Almanya'daki bir kişinin bu şekilde Türkiye'de birden fazla kişiye hediyelik eşya göndermesi mümkündür. Yalnız herbir alıcıya gönderilebilecek eşya ya da eşyaların değeri ayrı ayrı 500,- DM'ı geçmemelidir. Gönderilen eşya Yolcu Beraberinde Gelen Eşya için Tek ve Maktu Vergi Listesinde yer alıyorsa bu listede eşya için öngörülmüş olan gümrüğün 250,- DM'ı aşmaması lazımdır. Aştığı takdirde hediyelik eşya niteliğinden çıkar ve ancak gümrük ödenerek Türkiye'ye sokulabilir.

4. Naklihane (Kesin Dönüş) Yoluyla Ev Eşyası Götürülmesiyle:
Almanya'da yasal olarak en az 2 yıl ikametten sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar aile ünitesine göre ev eşyalarını gümrüksüz olarak Türkiye'ye götürebilirler. Ev eşyasının neler olabileceğine dair kesin bir liste yoktur. Evlerde kullanılması adet olan eşyalar ev eşyası sayılır. Miktar bakımından Türkiye'de adet olan sayı esas alınır. Yani naklihane yoluyla 2 TV ya da 2 çamaşır makinası götürülemez. Eşyalar kulanılmış ya da yeni olabilir. Naklihane yoluyla gümrüksüz eşya ithali için Türkiye'ye kesin dönüş yapmak şarttır. Bunun için Konsolosluktan ikametgah Belgesi düzenletirilmelidir. Yurtdışında müstakil iş sahibi (Terzi. matbaacı, doktor, temizlik firması sahibi vs.) olarak en az 3 yıl süreyle aynı işte çalışanlar, Türkiye'ye kesin dönüş yaparlarsa işlerinin icrasında kullandıkları sabit tesise ait eşya ve makinaları, işyerini kapatmadan önce ya da kapattıktan sonra en fazla 3 ay içinde, ancak eşya ile makinaların Türkiye'ye sevkedilmesinden önce, gerekli fatura ve resmi belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğüne müracaat edip ithal izni almalıdırlar (işyeri Nakli). Bu şekilde Türkiye'ye götürülecek mesleki alet ve eşya için yaş sınırı bulunmamakta ve ithalde de yalnızca Katma Değer Vergisi alınmaktadır.

Eşya ve aletlerin, işyeri nakli çerçevesinde Türkiye'ye sokulabilmesi için, Türkiye gümrüğüne bu amaçla müracaatta bulunulmadan en az 12 ay önce Almanya'daki işyerinde kullanılmakta olmaları gerekir.

Kesin dönüş yapan tıp doktorları, diş hekimleri ve veterinerler bu çerçevede işyeri aletlerini Türkiye'ye nakledebilirler. Bu kişilerin meslekleri ile ilgili tıbbi cihazlarının ithaline ilişkin talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığınca sonuçlandırılır.

Kesin dönüş yapanlar ayrıca, beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce ya da altı ay sonra Türk gümrüklerine gelen el ile kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla donatılmış alet ve cihazları gümrüksüz ithal edilebilirler.

Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar, dilerlerse ev eşyası götürmeyip bunun yerine Türkiye'deki Yurt içi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından (GHDEM) 6 ay içinde işbu ev eşyalarını gümrüksüz olarak satın alabilirler. Ayrıca kesin dönüş yoluyla yurt dışından ev eşyası getirenler de, eksik eşyalarını yine 6 ay içinde bu mağazalardan gümrüksüz satın alabilirler.

Türkiye'ye Gümrük Ödenerek Eşya Götürülmesi ise Aşağıdaki Yollarla Olabilir

1. Eşyanın yolcu beraberinde gümrüklü eşya olarakgötürülmesiyle:
Yurtdışında yasal olarak ikamet edenler ile yurt dışında en az 6 ay kalmış olanlar Türkiye girişlerinde, Yolcu Beraberinde Gelen Eşya için Tek ve Maktu Vergi Listesinde kayıtlı bulunan malları gümrüklerini ödeyerek Türkiye'ye sokabilirler. Bu şekilde eşya ithali her takvim yılında sadece 1 kez olabilir ve ithal edilecek eşyaların gümrük vergileri toplam 6.000,- DM'ı geçemez. Ayrıca listede yer alan her maldan ancak 1 adet getirilebilir. 18 yaşından küçükler bundan yararlanamazlar. Ailelerde 18 yaşından büyük herkes ayrı ayrı ithalatta bulunabilir.

Bu şekilde Türkiye'ye gümrük vergisi ödeyerek eşya sokmak yerine aynı eşyalar yine gümrükleri ödenerek Türkiye'deki Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazalarından 6 ay içinde alınabilir. Yurtdışına turist olarak gidenler bu mağazalardan alışveriş yapamazlar.

Bu şekilde yurt dışından ithal edilecek eşya yolcu beraberinde olabileceği gibi, yolcunun Türkiye'ye gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonra da başka bir şekilde Türkiye'ye gönderilebilir.

Öte yandan Türkiye'de yaşamakla beraber turist olarak Almanya'ya gelenler de dönüşlerinde Yolcu Beraberinde Gelen Eşya için Tek ve Maktu Vergi Listesinde kayıtlı eşyalardan gümrük vergileri toplamı 1.000,- DM'ı geçmeyecek kadar ithal edebilirler. Bunun için yurt dışında en az 5 gün kalmış olmak şarttır. Bu şekilde eşya ithali de bir takvim yılında sadece bir kez ve her maldan bir adet olmak üzere yapılabilir. 18 yaşından küçüklerin böyle bir hakkı yoktur. 18 yaşından büyük aile üyeleri ise ayrı ayrı ithalat yapabilirler.

2. Posta yoluyla Türkiye'ye Gümrüklü Eşya Gönderilmesiyle:
Bayram, Yılbaşı ve Noel dışında da Türkiye'deki yakınlara postayla gümrüğü alıcı tarafından ödenmek kaydıyla, alış fiyatı 500,- DM'ı geçmeyip Posta Yoluyla Gelen Eşya için Tek ve Maktu Vergi Listesinde kayıtlı bulunan eşyalargönderilebilir. Birden çok kimseye ve birden çok kez bu şekilde eşya gönderilebilir. Önemli olan, herhangi bir alıcıya gönderilen malın değerinin 500,- DM'ı aşmaması, eşyanın listede kayıtlı olması ve gümrüğünün alıcı tarafından ödenmesidir.

Soru ve Cevaplarla İthalat  Mevzuatı

SORU-1: Kimler ithalat yapabilir?

SORU-2: İthalatçı Belgesi uygulamasına ne zaman son verilmiştir?

SORU-3: Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?

SORU-4: Tacir olmayan gerçek kişiler hangi malları ithal edebilirler?

SORU-5: İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır?

SORU-6: Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali serbest midir?

SORU-7: İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur?

SORU-8: Hangi malların ithalatı yasaktır?

SORU-9: İthali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya hangileridir?

SORU-10: Geçici olarak yurda giren malların kesin ithali nasıl yapılır?

SORU-11: Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddeler için yaş sınırı nedir?

SORU-12: İthalat bedelleri nasıl ödenir?

SORU-13: Gümrük vergisi oranı nasıl belirlenir?

SORU-14: Gümrük vergisi nereye ödenir?

SORU-15: İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı nasıl belirlenir?

SORU-16: Katma Değer Vergisi ne zaman ve nereye ödenir?

SORU-17: Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir?

SORU-18: Toplu Konut Fonu nereye ödenir?

SORU-19: İthalat Rejimi Eki’nde kaç  Liste bulunmaktadır?

SORU-20: I Sayılı Liste’de hangi ürünlerin gümrük vergisi oranları yer almaktadır?

Sayfa Başı

SORU-21: II Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

SORU-22: III Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

SORU-23: IV Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

SORU-24: V Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

SORU-25: Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi?

SORU-26: Harp silahları ile bunların aksam ve parçalarını herkes ithal edebilir mi?

SORU-27: Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında ne tür bir belge talep edilir?

SORU-28: Bazı haberleşme cihazlarının ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

SORU-29: Hangi maddelerin ithalatında “Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi” talep edilir?

SORU-30: İthalatında “Karayolu Uygunluk Belgesi” aranan araçlar hangileridir?

SORU-31: Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında“Uygunluk Belgesi” nereden alınır?

SORU-32: Kimler elektrik enerjisi ithal edilebilir ve başvuru mercii neresidir?

SORU-33: Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

SORU-34: Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aranır?

SORU-35: Solvent ve bazı petrol ürünlerinin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

SORU-36: İşçi sağlığını etkileyen bazı maddelerin ithalatında izin almak gerekli  midir?

SORU-37: Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

SORU-38: İthali yasak olan Boyar maddeler nelerdir?

SORU-39: Gübre ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

SORU-40: Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

Sayfa Başı

SORU-41: Harita ve benzeri dokümanın ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

SORU-42: Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl yapılmaktadır?

SORU-43: Kimler bedelsiz ithalat yapabilir?

SORU-44: Bedelsiz ithalat yoluyla mesleki alet ve makine ithalatı mümkün müdür?

SORU-45: Ticari olmayan bedelsiz ithalat kapsamında hangi şahsi eşyalar ithal edilebilir?

SORU-46: Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt araçları ithalatı kaç yılda bir yapılır?

SORU-47: Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen araçlarda yaş sınırlaması var mıdır?

SORU-48: Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt araçlarının ne kadarlık süre için hak sahiplerinin adına kayıtlı olması gerekir?

SORU-49: Ticari bedelsiz ithalat kapsamında neler ithal edilebilir?

SORU-50: Kıymetli madenler,taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir?

SORU-51: Damping nedir?

SORU-52: Sübvansiyon nedir?

SORU-53: Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına verdiği zarar nasıl önlenir?

SORU-54: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir damping başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

SORU-55: Bir ürün dampinge karşı nasıl korunur?

SORU-56: Dampinge karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler nerede yayınlanır?

SORU-57: İthalatta gözetim ne demektir?

SORU-58: Gözetime tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

SORU-59: Gözetime tabi ürünlerin ithalatında herhangi bir kısıtlama var mıdır?

SORU-60: Tarife Kontenjanı ne demektir?

Sayfa Başı

SORU-61: Korunma önlemi ne demektir?

SORU-62: Korunma önlemleri nelerdir?

SORU-63: Kota dağıtımı hangi kuruluş tarafından yapılır ve kota almak için nereye, nasıl başvurulur?

SORU-64: Kozmetik ürünlerinin ithalatı serbest midir?

SORU-65: Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır?

SORU-66: Sınır ticareti  ne demektir, sınır ticareti yoluyla hangi mallar ithal edilebilir?

SORU-67: Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalattan Gümrük Vergisi tahsil edilir mi?

SORU-68: İthali yasaklanmış veya belli  kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler sınır  ticareti yoluyla ithal edilebilir mi?

SORU-69: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF ) ne tür ithalatlarda tahsil edilir? Oranı nedir?

SORU-70: İthalatta uygunluk değerlendirmesi hangi yönlerden yapılır?

SORU-71: İthalinde uygunluk değerlendirmesi yapılması zorunlu maddeler hangileridir?

SORU-72: Uygunluk değerlendirmesi hangi kuruluş tarafından yapılır?

SORU-73: Hangi ürünlerin ithalatında uygunluk belgesi aranmaz?

SORU-74: TS- EN-ISO 9000, ISO 9000, EN-ISO 9000 Belgesi neyi ifade eder?

SORU-75: AQAP belgesi neyi ifade eder?

SORU-76: GMP belgesi neyi ifade eder?

SORU-77: CE işareti nedir?

SORU-78: Çevrenin korunması yönünden ithali kontrol altında  tutulan yakıt ve atıklar nelerdir? Bu maddelerin fiili ithali sırasında çevrenin korunması yönünden uygunluğu nasıl belgelenir? İthali yasak atık  maddeler nelerdir?

SORU-79: İnsan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali kontrol altında tutulan maddeler hangileridir?

SORU-80: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/4 sayılı Tebliğ ekindeki listelerde yer alan maddelerin ithalatı için, gerekli olan Kontrol Belgesi nereden alınır, bu belgenin geçerlilik süresi ne kadardır ?

Sayfa Başı

SORU-81: Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılabilir mi?

SORU-82: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında  hangi tür ithalatlarda Kontrol Belgesi talep edilmez?

SORU-83: İthalat sırasında insan sağlığı  ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı  yönünden  kontrol altında tutulan maddeler hangileridir?  

SORU-84: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/5 sayılı Tebliğ ekindeki listelerde yer alan maddelerin ithalatı için,gerekli olan Kontrol Belgesi nereden alınır, bu belgenin süresi ne kadardır?

SORU-85: Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılabilir mi?

SORU-86: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/5 sayılı Tebliğ kapsamında  hangi tür ithalatlarda Kontrol Belgesi talep edilmez?

SORU-87: İthalat sırasında çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan  ve  ithali yasaklanan kimyasal maddeler hangileridir?  

SORU-88: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/6 sayılı Tebliğ ekindeki listelerde yer alan maddelerin ithalatı için,gerekli olan Kontrol Belgesi nereden alınır, bu belgenin süresi nekadardır?

SORU-89: Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılabilir mi?

SORU-90: Araç dış lastiklerinin ithalatı  nasıl gerçekleştirilir?

SORU-91: Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) nedir, ne zaman yürürlüğe girmiştir?

SORU-92: Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)  hangi sektörleri ve ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları nedir?

Sayfa Başı

SORU-1: Kimler ithalat yapabilir?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler   ortaklıkları ithalat  yapabilir.

SORU-2: İthalatçı Belgesi uygulamasına ne zaman son verilmiştir?

1.1.1996 tarihinde yürürlüğe giren İthalat Rejimi ile ithalat yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan almak zorunda oldukları “İthalatçı Belgesi” uygulamasına son verilmiştir.

SORU-3: Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?

Aşağıda belirtilen türde ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz:

·          Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

·          Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

·          Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında ve

Gümrük Müsteşarlığı’nın ‘’Vergi Kimlik Numarası Aranmayacak Haller’’ hakkındaki 2001/45 sayılı genelgesi uyarınca da, 13.01.2000 tarihli 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar”da  belirtildiği üzere;

·          Gerçek kıymeti  toplam 100 EURO'yu geçmeyen mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye gönderilen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya,

·          Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına  mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya,

·          Kanuni ikametgahını Türkiye gümrük bölgesine nakleden gerçek kişilere ait    kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,

·          Kanuni ikametgahını Türkiye gümrük bölgesine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyası,

·          Evlilik ( ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan   veya  evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgahını terk ile  Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan ya da herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenmiş bulunan) nedeni ile ithal edilen eşya,

·          Türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası,

ithalinde “vergi kimlik numarası” aranmaması gerekmektedir.

SORU-4: Tacir olmayan gerçek kişiler hangi malları ithal edebilirler?

Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.

SORU-5: İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. (İthalat Rejimi Kararı-Madde.5)

Sayfa Başı

SORU-6: Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali serbest midir?

Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznine tabidir.

SORU-7: İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur?

Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. 

SORU-8: Hangi malların ithalatı yasaktır?

Aşağıdaki malların ithali yasaktır:

(a)    Esrar ve Müstahzar Afyon : 2313 sayılı Uyuşturucu Maddeleri Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 sayılı Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yasaklanmıştır.

(b)    İpek Böceği Tohumu : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca görülecek ihtiyaç üzerine verilecek ithal izinleri hariç, ipek böceği tohumunun ithali 859 sayılı “İpek Böceği Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun”a göre yasaktır.

(c)    Zirai Amaçla Kullanılan Her Türlü Toprak, Yaprak, Sap, Saman, Ot ve Tabii Gübre: Zirai Karantina Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, kültür ortamı torf ve perlit hariç olmak üzere, zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman, ot ve tabii gübrenin ithali yasaktır.

(d)    Oyun Alet ve Makineleri : 1072 sayılı “Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen otomatik veya yarı otomatik el ve ayakla kullanılan oyun alet ve makinelerinin ithali yasaktır.

(e)    Yasalara Aykırı Olarak Bir Fabrika veya Ticaret Markasını veyahut Ticaret Unvanını Taşıyan Ürünler : 15.05.1930 tarihli ve 1619 sayılı Beynelminel Sınai Mülkiyet Mukavelelerinin 06.11.1925 La Haye Tadilatına İltihak Edilmesi Hakkında Kanuna ekli 20.03.1883 tarihli Paris İttihadı Mukavelenamesi uyarınca yasaklanmıştır.

(f)     Sahte etiket ve ambalaj maddesi  : 4458 sayılı Gümrük Kanununun 56. Maddesi uyarınca sahte etiket ve ambalaj maddesinin ithalatı yasak bulunmaktadır .

(g)    Ozon Tabakasını İncelten Boyar Maddeler : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” uyarınca; Tebliğ eklerinden Ek-A’da yer almayan ülkelerden Ek-I’ ve Ek-II’de GTİP ve isimleri belirtilen maddelerin, Ek-B’de yer almayan ülkelerden Ek-III ve Ek-IV GTİP ve  isimleri belirtilen maddelerin  ithalatı yapılamaz.

(h)    Bazı Boyar Maddeler : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekindeki II sayılı listede yer alan maddelerin ithalatı yasaktır.

(i)      Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan I ve II Sayılı Liste Kapsamı Kimyasal Maddeler : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekindeki Ek-I sayılı listede kayıtlı maddelerin ithali ve Ek-II sayılı liste kapsamı maddelerin Ek-A’da belirtilen ülkelerden ithali yasaktır. Ek-I’de yer alan maddelerin araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla Ek-A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznine tabidir.

(j)     Bazı Atık ve Maddeler : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ” eki “İthali Yasak ve Atık Maddeler” listesi kapsamında yer alan eşyanın ithalatı yasaktır.

SORU-9: İthali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya hangileridir?

Aşağıdaki eşyaların ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmıştır:

(a)    Kına kına kabukları, potasyum iyodür, kına kına alkoloidleri ve bunların türevleri

_    Kızılay Genel Müdürlüğü

(b)    4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununda yer verilen alkollü müstahzarlar

_    Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü

(c)    İçki imalinde kullanılan alkollü birleşik müstahzarlar

_    Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bu kuruluş tarafından inhisar kapsamında olmadığına karar verilmesi durumunda meşrubat sanayine dahil kuruluşlar

(d)    Zehirli gazlar

_    Milli Savunma, Sağlık , Tarım ve Köyişleri, Orman, Maliye, İçişleri Bakanlıkları veya Gümrük Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlar tarafından

(e)    İşlenmemiş Kıymetli Maden

_    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları

(f)     Yaprak tütün ve tütün döküntüleri, tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve salçaları

_    İmalatçılar (İthal taleplerinde Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgilendirildiği Bakanlıktan, tütün ve tütün mamulleri üretmek üzere fabrika açma ve  işletme izni alındığına dair belge aranacaktır)

(g)    Dış Ticaret Müsteşarlığınca her yıl yayımlanan “Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamı 9301.00.00.00.00 GTİP’li harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç) ile 9305.90.10.00.00, 9306.30.10.10.00, 9306.30.30.00.00 ve 9306.90.10.00.00 GTİP’li harp silahlarına ait aksam ve parçalar

_    Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği veya bu kuruşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlar

(h)    Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen eşya

_    İthal taleplerinde deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı) diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı’nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi aranır

SORU-10: Geçici olarak yurda giren malların kesin ithali nasıl yapılır?

Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

·          Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla) gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

·          Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir.

Sayfa Başı

SORU-11: Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddeler için yaş sınırı nedir?

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin İthalat Tebliği (2005/9)” uyarınca, Tebliğ’de yer alan maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) ithal edilebilir.

SORU-12: İthalat bedelleri nasıl ödenir?

İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. Buna göre; ithalat bedelleri, ithalata aracılık eden bankalar ve özel finans kurumlarının kendi kaynaklarından ve Bakanlıkça belirlenecek usuller dahilinde ilgililere ait döviz hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmalara uygun şekilde Türk parası veya döviz olarak ödenir. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 32 no.lu Karar, Madde.9)

SORU-13: Gümrük vergisi oranı nasıl belirlenir?

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde (Liste I, II, III, IV ve V) belirtilmektedir. İthal konusu eşyanın gümrük vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, eşyanın  CIF kıymeti üzerinden hesaplanır.

SORU-14: Gümrük vergisi nereye ödenir?

Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak  ödenir.  

SORU-15: İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı nasıl belirlenir?

İç piyasada mal ve hizmetlerden alınan KDV oranları, aynen, ithal eşyasının gümrüklenmiş değeri üzerinden uygulanmaktadır. İthalatta KDV matrahı aşağıdaki unsurların toplamıdır:

(a)    İthal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri; bunun belli olmadığı hallerde ise malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

(b)    İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

(c)    Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

Sayfa Başı

SORU-16: Katma Değer Vergisi ne zaman ve nereye ödenir?

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda,  gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak  ödenir.  Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir.

SORU-17: Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir?

Toplu Konut Fonu; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı Ek’indeki  III Sayılı Liste’de yer alan  işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı  Liste’de yer alan balıkçılık ve su ürünlerinin ithalatında tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli tutar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167.Maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir.

SORU-18: Toplu Konut Fonu nereye ödenir?

Toplu Konut Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak  ödenir. 

SORU-19: İthalat Rejimi Eki’nde kaç  Liste bulunmaktadır?

İthalat Rejimi Ekinde 5  Liste bulunmaktadır.

SORU-20: I Sayılı Liste’de hangi ürünlerin gümrük vergisi oranları yer almaktadır?

I Sayılı Liste’de işlenmemiş  tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

Sayfa Başı

SORU-21: II Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

II Sayılı Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V Sayılı listelerdeki gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri II Sayılı Liste’nin “GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Ülkeleri” sütunu ile düzenlenmiştir. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden Yararlanacak Ülkeler Listesi ise ;  31.12.2004 tarihli, 25687 2. Mükerrer sayılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar ekinde yer alan EK-3’te yer almaktadır.

EK-3’te yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden Yararlanacak Ülkelerin karşılarında bulunan “Hariç Fasıllar” sütununda  yer alan  fasıllardan veya gümrük tarife pozisyonlarından  yapılacak ithalatta,  bu ülkeler için  İthalat Rejimi Kararı ekindeki II Sayılı Liste’nin “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütununda ve V Sayılı Liste’de belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

SORU-22: III Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

III Sayılı Liste’de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak  ödenecek Toplu Konut Fonu miktarları yer almaktadır.

SORU-23: IV Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

IV Sayılı Liste’de balıkçılık ve su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları ile Toplu Konut Fonları (CIF bedelinin %’si olarak) yer almaktadır. Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde EFTA ülkelerinden yapılan ithalatta Toplu Konut Fonu alınmamaktadır.

SORU-24: V Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

V Sayılı Liste’de gümrük vergileri askıya alınan ve ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan  bazı maddelere uygulanan gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

V Sayılı Liste, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında oluşturulan gümrük birliği çerçevesinde, sanayicilerin ihtiyacını karşılamak üzere, Avrupa Birliği ile mutabakat sonucu hazırlanmıştır.

SORU-25: Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi?

Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

Sayfa Başı

SORU-26: Harp silahları ile bunların aksam ve parçalarını herkes ithal edebilir mi?

“Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen maddeler, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

SORU-27: Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında ne tür bir belge talep edilir?

“Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun “Uygunluk Yazısı” aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

SORU-28: Bazı haberleşme cihazlarının ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

“Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen cihazların gümrük beyannamelerinin tescilinde, Telekomünikasyon Kurumu tarafından düzenlenecek “Onay Belgesi” gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

SORU-29: Hangi maddelerin ithalatında “Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi” talep edilir?

“İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ”de belirtilen maddelerin (gazyağı  ve doğalgaz  sobaları, kombi cihazları, klima , ev tipi buzdolapları, çamaşır  yıkama ve kurutma makinaları, ev tipi dikiş makinaları, elktrik süpürgeleri, metal işlemeye mahsus torna tezgahları, yazar kasalar, telsiz telefon, televizyon alıcıları, traktörler, binek otomobilleri, elektrik sayaçları, fotoğraf makinaları v.b) gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

SORU-30: İthalatında “Karayolu Uygunluk Belgesi” aranan araçlar hangileridir?

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği'ne uygunluk bakımından, “İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ”de belirtilen araçların gümrük beyannamelerinin tescilinde, (İthalat Yönetmeliğindeki diğer hükümler saklı kalmak şartıyla) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiş proforma fatura gümrük idarelerince aranır. Vize edilmiş faturalara istinaden gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen maddelerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince muayene ve kontrol edilerek uygun bulunması halinde, bu Bakanlık tarafından "İthal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi" düzenlenir.

Sayfa Başı

SORU-31: Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında“Uygunluk Belgesi” nereden alınır?

“Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma Bakanlığı'nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) “Uygunluk Yazısı” gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

SORU-32: Kimler elektrik enerjisi ithal edilebilir ve başvuru mercii neresidir?

4.9.2002 tarihli 24866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Enerjisi İthalat ve İhracat Yönetmeliği”nin 5.Maddesi uyarınca, lisanslarında yer alması şartıyla;

·          Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ve özel sektör toptan satış şirketleri,

·          Perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri

(36 kv ve altındaki gerilim seviyesinden)

elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalatına ilişkin izin talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na yapılır.

SORU-33: Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

İthalat 2005/10 sayılı Tebliğ’de  yer alan; banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalinde gümrük idarelerince, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygunluk  yazısı aranır.

SORU-34: Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aranır?

İthalat 2005/11 sayılı Tebliğ’de  yer alan; patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Uygunluk Belgesi aranır.

SORU-35: Solvent ve bazı petrol ürünlerinin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

İthalat 2005/12 sayılı Tebliğ’de yer alan; solvent ve bazı petrol ürünlerinin ithalatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden Uygunluk Belgesi  alınarak gerçekleştirilir.

Sayfa Başı

SORU-36: İşçi sağlığını etkileyen bazı maddelerin ithalatında izin almak gerekli  midir?

İthalat 2005/13 sayılı Tebliğ’de yer alan işçi sağlığını etkileyen maddelerin ithalatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi’nden Uygunluk Belgesi almak gerekmektedir.

SORU-37: Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı’na İlişkin  İthalat 2005/14 sayılı Tebliğ’in,

·          3. maddesinde  yer alan  tablodaki maddelerin ithalatında, Çevre Bakanlığı’ndan,

·          4.maddesinde yer alan tablodaki maddelerin ithalatında ,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan,

·          5.maddesinde yer alan tablodaki maddelerin ithalatında,T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan ‘’Uygunluk  Belgesi’’ alınır.

SORU-38:  İthali yasak olan Boyar maddeler nelerdir?

İthalat  2005/15 sayılı Tebliğ’ de yer alan ; ’’ insan sağlığına zararlı etkilerinin olması sebebiyle, yurt içinde deri, tekstil ve hazır giyim boyahanelerinde boya imali için kullanılması 1/3/1995 tarihinden itibaren yasaklanan ‘’ Boyar maddelerin ithali yasaktır.

SORU-39: Gübre ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

İthalat 2005/16 sayılı Tebliğ’de yer alan gübrelerin ithalatı, Tarım ve Köyişleri  Bakanlığı'ndan  Uygunluk  Belgesi  alınarak  gerçekleştirilir.

SORU-40: Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

İthalat 2005/17” sayılı Tebliğ’de yer alan  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatı  T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Uygunluk Belgesi alınarak  gerçekleştirilir.

Sayfa Başı

SORU-41: Harita ve benzeri dokümanın ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

İthalat 2005/5 sayılı Tebliğ’de yer alan  haritalardan, deniz haritalarının ithalatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Seyir Hidrografi ve Oşinografi  Dairesi Başkanlığı), diğer haritaların ithalatı ise; Milli Savunma Bakanlığı’ndan (Harita Genel Komutanlığı)   Uygunluk  Belgesi alınarak  gerçekleştirilir.

SORU-42: Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl yapılmaktadır?

İthalat 2005/18 sayılı Tebliğ ‘de yer alan, gümrük vergisi  askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler  Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük  Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı ürünlere paralel   olarak , İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile yapılmaktadır.

SORU-43: Kimler bedelsiz ithalat yapabilir?

Bedelsiz ithalatı yapabilecekler aşağıda belirtilmiştir:

(a)    Türkiye’de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamaları kaydıyla,yurt dışında en az yirmi dört ay  ikamet ettikten sonra ikametgahlarını Türkiye’ye nakledenler,

(b)    Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanmış olup, bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,

(c)    Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakleden kişiler,

SORU-44: Bedelsiz ithalat yoluyla mesleki alet ve makine ithalatı mümkün müdür?

Yurt dışında iki yıl ikamet edenler ile milli veya milletlerarası kadrolara atanan kişiler, el ile kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla donatılmış alet ve cihazları ithal edebilirler.

SORU-45: Ticari olmayan bedelsiz ithalat kapsamında hangi şahsi eşyalar ithal edilebilir?

Bedelsiz ithalat kapsamında, otomobiller ile şoför dahil 10 kişiden az insan taşıyan araçlar (bu araçlarla birlikte getirilen hafif römork veya karavan tipi ikamet veya   kamp yapmaya mahsus romörk ve yarı romörkler dahil), motosiklet, özel uçak, helikopter ve yat ithal edebilirler.

Sayfa Başı

SORU-46:  Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt araçları ithalatı kaç yılda bir yapılır?

Bedelsiz ithalat kapsamında yer alan taşıt araçları ithalatı aynı kişi tarafından  5 yılda bir yapılır.

SORU-47: Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen araçlarda yaş sınırlaması var mıdır?

Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen araçlar (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olamazlar.

SORU-48: Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt araçlarının ne kadarlık süre için hak sahiplerinin adına kayıtlı olması gerekir?

Özel ulaşım araçlarının,Türkiye’ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden talep sahibinin adına kayıtlı olması gerekir.

SORU-49: Ticari bedelsiz ithalat kapsamında neler ithal edilebilir?

Aşağıdaki maddeler ticari bedelsiz ithalat kapsamındadır:

·          Ticari teamüllere uygun numune ve maddeler, hediyeler, reklam eşyası,

·          Daha önce yurda ithal edilmiş mallara ait parçalar

(imalat hatası sebebiyle–garanti hükümleri),

·          Sanayicilerin denemek veya örnek olarak getirtecekleri sanayi mamulleri,

·          Kamu kuruluşlarına gönderilen eşya,

·          Daha önce ithal edilmiş olan malların hasarlarının noksanlıklarının  giderilmesi amacıyla gönderilen aynı cins eşya,

·          Yabancı firmaların,Türkiye’deki şubelerine gönderilen büro malzemeleri,

·          Geçici çıkan vasıtaların değiştirilen motorları ithal edilebilir.

SORU-50: Kıymetli madenler,taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir?

Kıymetli madenler (her tür ve şekilde altın ve platin) kıymetli taşlar ve bunlardan mamul eşyaların Türkiye’ye ithalatı serbesttir.

Sayfa Başı

SORU-51: Damping nedir?

Damping; bir pazarı elde etmek veya eldeki stok malı elden çıkarmak için, piyasa fiyatından hatta bazen maliyet fiyatından daha ucuza satmaktır.

SORU-52: Sübvansiyon nedir?

İthalata konu ürüne,menşe veya ihracatçı ülke tarafından  doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan mali katkı (gelir veya fiyat desteği)’dır.

SORU-53: Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına verdiği zarar nasıl önlenir?

Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın yerli üretim dalına verdiği zarar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde  önlenir.

SORU-54: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir damping başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Dampinge konu  ithalattan zarar gördüğünü iddia eden gerçek ve tüzel kişiler 30.10.1999  tarih ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’te dampinge  konu olan ithalatla iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delillerle birlikte  İthalat  Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

SORU-55: Bir ürün dampinge karşı nasıl korunur?  

İthalat Genel Müdürlüğü’nce yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda; damping tespit olunması halinde, ilgili ülkeden belli bir mala, mevcut mali mükellefiyetlere ilave olarak dampinge karşı vergi uygulamasına gidilir.

Sayfa Başı

SORU-56: Dampinge karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler nerede yayınlanır?

Dampinge karşı vergi uygulanacak madde ve  ülkeler, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından  Resmi Gazete’de Tebliğlerle  yayınlanır.

SORU-57: İthalatta gözetim ne demektir?

Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar ve / veya şartlarda artması halinde ithalatın Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek “Gözetim Belgesi” ile   ithal eğiliminin  yakından izlenmesidir.

SORU-58: Gözetime tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

Gözetime tabi bir ürün ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan  alınan Gözetim Belgesi’nin ibrazı halinde ithal edilebilir.

SORU-59: Gözetime tabi ürünlerin ithalatında herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve/veya değer sınırlaması olmayıp, her isteyen ithalatı gerçekleştirebilir.

SORU-60: Tarife Kontenjanı ne demektir?

Tarife Kontenjanı , bir mal veya mal grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını ifade eder.

Sayfa Başı

SORU-61: Korunma önlemi ne demektir?

Bir malın aynı veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidi yaratacak şekilde artan miktar ve/veya şartlarda ithal edilmesi halinde bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla ve sadece zararla sınırlı kalmak kaydıyla ithalatın miktar ve / veya değerinde kısıtlama yapmaktır.

SORU-62: Korunma önlemleri nelerdir?

Korunma önlemleri;

·          Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin  sınırlandırılması,

·          Korunma önlemine konu malın ithalatı için belli miktar veya değer tespit edilerek (kota uygulaması) Müsteşarlığın iznine tabi tutulmasıdır.

SORU-63: Kota dağıtımı hangi kuruluş tarafından yapılır ve kota almak için nereye, nasıl başvurulur?

Kota dağıtımı, T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından mevzuatla belirlenmiş usullere göre yapılır. Kota almak için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na belirtilen süreler içerisinde ve gerekli belgelerle başvurulur.

SORU-64: Kozmetik ürünlerinin ithalatı serbest midir?

Kozmetik ürünlerinin ithalatı  için Sağlık Bakanlığı’ndan izin almak gereklidir.

SORU-65: Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır?

14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın sayılı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’le konuya ilişkin usul ve esaslar  düzenlenmiştir.Yönetmelik eki listede mallar itibariyle servis istasyonlarının sayısı, kullanım ömrü gibi bilgilere de yer verilmektedir.  

Sayfa Başı

SORU-66: Sınır ticareti  ne demektir, sınır ticareti yoluyla hangi mallar ithal edilebilir?

Sınır ticareti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan sınır illerinde  yerleşik kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılıklı olarak yaptıkları  ticari işlemlerdir. Sınır ticareti yoluyla; ormancılık , hayvancılık ,arıcılık ve bahçecilik ürünleri ithal edilebilir.

SORU-67: Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalattan Gümrük Vergisi tahsil edilir mi?

Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat esas olarak,gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerden muaftır.

SORU-68: İthali yasaklanmış veya belli  kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler sınır  ticareti yoluyla ithal edilebilir mi?

İthali ilgili mevzuatla yasaklanmış veya ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler sınır ticareti yoluyla ithal edilemez.

SORU-69: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF ) ne tür ithalatlarda tahsil edilir? Oranı nedir?

Kabul kredili,vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na ( KKDF ) kesinti yapılır.Oranı % 3 ‘tür.

SORU-70: İthalatta uygunluk değerlendirmesi hangi yönlerden yapılır?

İthalatta uygunluk değerlendirmesi, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sağlığının ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının veya çevrenin korunmasını , ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yapılır.

Sayfa Başı

SORU-71: İthalinde uygunluk değerlendirmesi yapılması zorunlu maddeler hangileridir?

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2005/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan Ek 1 sayılı listede belirtilen ürünlerin ithalatında uygunluk değerlendirmesi yapılması zorunludur.

SORU-72: Uygunluk değerlendirmesi hangi kuruluş tarafından yapılır?

Uygunluk değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır.TSE tarafından yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. 

SORU-73: Hangi ürünlerin ithalatında uygunluk belgesi aranmaz?

31.12.2004 tarih ve 25687  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2005/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan Ek 1, Ek 2, Ek 3 sayılı listelerde belirtilen ürünlerin:

·          AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalatta , bu belgenin  ve taahhütnamenin ilgili gümrük idaresine ibrazı  halinde,

·          TS-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalatta TSE’ye başvurmaları halinde; yapılacak değerlendirme sonucunda  düzenlenecek olan uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri gösteren ve GTİP numaralarını belirten yazının, Kalite Sistem Belgesi ile birlikte taahhütnamenin gümrük idaresine ibrazı halinde,

·          TSE veya TSEK markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılacak ürünlerin ithalinde; TSE ve TSEK markası sahibi sanayicilere Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirten yazının, "Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi" veya "Kalite Uygunluk Belgesi" ve taahhütname ile birlikte ilgili gümrük idaresine ibrazı  halinde,

gümrük idarelerince uygunluk belgesi aranmaz.

·          Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu'nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve / veya işaretlerin (CE İşareti, e İşareti vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla;

·          e İşaretli ürünler için; tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun,

·          CE İşaretli ürünler için; uygunluk beyanı ve ürüne ilişkin teknik dosyanın,

ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü'ne tevdi edilmesi halinde,Uygunluk Belgesi yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir.

·          5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu "Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" çerçevesinde Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatına göre E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlere, ithalattan önce, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun Türk Standartları Enstitüsü'ne tevdi edilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir.

SORU-74: TS- EN-ISO 9000, ISO 9000, EN-ISO 9000 Belgesi neyi ifade eder?

Üretimin tüm evrelerinde belli bir kalitenin sağlanması, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu ifade eder.

SORU-75: AQAP belgesi neyi ifade eder?

Milli Savunma  Bakanlığı tarafından verilen “ Endüstriyel Kalite Güvence   Seviye Belgesi”ni  ifade eder.

Sayfa Başı

SORU-76: GMP belgesi neyi ifade eder?

Sağlık Bakanlığı tarafından   ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında  gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “ İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”ni ifade eder.

SORU-77: CE işareti nedir?

Bir ürünün,Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan, ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık ,emniyet ve çevre ile tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işarettir.

SORU-78: Çevrenin korunması yönünden ithali kontrol altında  tutulan yakıt ve atıklar nelerdir? Bu maddelerin fiili ithali sırasında çevrenin korunması yönünden uygunluğu nasıl belgelenir? İthali yasak atık  maddeler nelerdir?

31.12.2004 tarih ve 25687  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2005/3 sayılı Tebliğ eki  Ek I ve Ek II /A-B sayılı listelerde yer alan yakıt, atık ve metal hurdalar, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulur. Bu maddelerin fiili ithali sırasında çevrenin korunması yönünden uygunluğu Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak “Kontrol Belgesi” ile belgelenir.Söz konusu Tebliğ eki Ek III sayılı listede ise, ithali yasak atık  maddelere yer verilmektedir.

SORU-79: İnsan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali kontrol altında tutulan maddeler hangileridir?

31.12.2004 tarih ve 25687  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2005/4 sayılı Tebliğ ekindeki listelerde yer alan maddeler insan sağlığı ve güvenliği yönünden kontrol altında tutulan maddelerdir.

SORU-80: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/4 sayılı Tebliğ ekindeki listelerde yer alan maddelerin ithalatı için, gerekli olan Kontrol Belgesi nereden alınır, bu belgenin geçerlilik süresi ne kadardır ?

Kontrol Belgesi, Sağlık Bakanlığı veya  bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatlarından alınır.Bu belgenin süresi;

·                      Ek I sayılı liste  kapsamı mallar için 6 ay,

·                      Ek II / A-B-C ve Ek III sayılı listeler kapsamı mallar için 12 aydır.

Sayfa Başı

SORU-81: Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılabilir mi?

Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılamaz.Kontrol Belgesi’nin  üzerinde,ancak bu belgeyi düzenleyen Sağlık Bakanlığı tarafından değişiklik yapılabilir.

SORU-82: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında  hangi tür ithalatlarda Kontrol Belgesi talep edilmez?

Sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek III sayılı listeden yapacakları ithalatta Ek V’ te yer alan taahhütname’nin ilgili gümrük idaresine verilmesi halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında “Kontrol Belgesi’’ aranmaz.

(1)    Ek II / A-B-C ve Ek III sayılı listelerde yer alan ürünlerin laboratuarlarda (tıp laboratuarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması veya vücut dışında kullanılan tıbbi tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde, Ek VI’da yer alan taahhütnamenin ilgili gümrük idaresine  verilmesi durumunda, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında “Kontrol Belgesi’’ aranmaz.

(2)    Ek II/A-B sayılı listelerde yer alan maddelerin ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi ve kozmetik sanayiine verilmeyeceğine dair Ek VII’de yer alan taahhütnamenin her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında “Kontrol Belgesi’’ aranmaz.

(3)    Ek III  sayılı listede yer alan maddelerin karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılmak üzere ithal edileceğine dair Ek VIII’de yer alan taahhütnamenin her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında “Kontrol Belgesi’’ aranmaz.

SORU-83: İthalat sırasında insan sağlığı  ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı  yönünden  kontrol altında tutulan maddeler hangileridir? 

31.12.2004 tarih ve 25687  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2005/5 sayılı Tebliğ ekindeki listelerde yer alan maddeler insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı  yönünden kontrol altında tutulan maddelerdir.

SORU-84: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/5 sayılı Tebliğ ekindeki listelerde yer alan maddelerin ithalatı için,gerekli olan Kontrol Belgesi nereden alınır, bu belgenin süresi ne kadardır?

Kontrol Belgesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya  bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatlarından alınır. Bu belgenin süresi;

·          Ek I , Ek II/A-B sayılı listeler  kapsamı mallar için 4 ay,

·          Ek III, Ek IV, Ek V/A-B sayılı liste kapsamı mallar için 6 ay,

·          Ek VI sayılı liste kapsamı 04 ve 16’ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için ise 12 aydır.

SORU-85: Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılabilir mi?

Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılamaz.Kontrol Belgesi’ndeki değişiklikler, ancak bu belgeyi düzenleyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılabilir.

Sayfa Başı

SORU-86: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/5 sayılı Tebliğ kapsamında  hangi tür ithalatlarda Kontrol Belgesi talep edilmez?

(1)    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nda belirtilen hayvan maddelerinden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, 1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliği'nde belirtilen mezbaha kalıntıları ile bunlardan elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde canlı su ürünlerinden elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler kapsamı dışında kaldığı tespit edilen, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulması halinde; adı geçen Bakanlıktan alınacak, söz konusu ikincil işlem görmüş ürün için Kontrol Belgesi aranmayacağına dair bir yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi şartıyla Kontrol Belgesi aranmaz.

(2)    Türkiye'de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan izin alarak komşu ülkelerin kara sularında o ülke yetkili birimleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yaptıkları avcılık sonucu elde edilen, Ek VI sayılı listede yer alan 03.02 G.T.İ.P.'li ürünlerin ve 03.06-03.07 G.T.İ.P.'li ürünlerin yalnızca canlı, taze veya soğutulmuş olanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulması halinde, bu ürünler için Kontrol Belgesi aranmaz.

(3)    Ekli IV, V/A-B ve VI/A-B sayılı listelerde yer alan ürünlerin laboratuarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde, Ek VIII’deki taahhütnamenin ilgili gümrük idaresine verilmesi durumunda, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

(4)    Ekli V/A-B sayılı listelerde yer alan maddelerin ithalatında, ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç,veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayine verilmeyeceğine dair Ek IX’da yer alan taahhütnamenin,  her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

(5)    Tebliğ eki listelerde yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar dışında kullanılmak üzere ithal edileceğine dair Ek X’da yer alan taahhütnamenin her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

SORU-87: İthalat sırasında çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan  ve  ithali yasaklanan kimyasal maddeler hangileridir? 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2005/6 sayılı Tebliğ Eki  I ve II  sayılı listede yer alan kimyasal maddeler  çevrenin korunması yönünden  kontrol altında tutulan maddelerdir.Ek III sayılı listede yer alan kimyasal maddelerin ithalatı yasaktır.

SORU-88: Dış Ticarette Standardizasyon 2005/6 sayılı Tebliğ ekindeki listelerde yer alan maddelerin ithalatı için,gerekli olan Kontrol Belgesi nereden alınır, bu belgenin süresi nekadardır?

Kontrol Belgesi ,Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınır.Bu belgenin süresi;

·          Ek I-A  sayılı liste  kapsamı mallar  düzenlendiği takvim yılı ,

·          Ek I-B ve Ek II sayılı liste kapsamı mallar için 6 aydır.

SORU-89: Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılabilir mi?

Kontrol Belgesi’nin süresi uzatılamaz.Kontrol Belgesi’ndeki değişiklikler, ancak bu belgeyi düzenleyen Çevre   ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir.

SORU-90: Araç dış lastiklerinin ithalatı  nasıl gerçekleştirilir?

15.01.2002 tarih ve 24641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ’de (Dış Ticarette Standardizasyon 2002/6) yer aldığı üzere; araç dış lastiklerinin ithalatı   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan  Uygunluk  Belgesi alınarak gerçekleştirilir.

Sayfa Başı

SORU-91: Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) nedir, ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Tüm mal ve hizmetleri değil de sadece 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi  Kanunu ekindeki listelerde yer alan malları konu edinen vergilere "Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)" adı verilmektedir.1.08.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

SORU-92: Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)  hangi sektörleri ve ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları nedir?

ÖTV, imalat ve ithalat aşamasında faaliyette bulunan; tekel ve sigara fabrikaları(tütün mamulleri, alkollü ve kolalı içkiler), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarla ilişkisi olan işletmeler ( akaryakıtlar, doğal gaz, LPG, madeni yağlar ve solventler ), otomotiv sektörü (motorlu araçlar), lüks tüketim malı imal ve ithal eden işletmeleri   kapsamaktadır.Uygulanmakta olan vergi oranları ise;12.6.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi  Kanunu ekindeki listelerde yer almaktadır.

 

 

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası